Biz hakda

Biz kim?

LICHANG 2014-nji ýylyň awgust aýynda döredildi.ISUZU / FORD / JMC markalary ýaly iň uly söwda awtoulag önümçilik bazasynyň biri bolan Nançang şäherinde ýerleşýär.Biz esasan “Ford Transit”, “Everest & Ranger”, “Fiesta & Ecosport”, “Focus & Kuga” ýaly ähli seriýalara üns berýäris.Şeýle hem, GEELY, CHERY, GREAT WALL, MG we ş.m. Hytaýyň awtoulag markalary, LICHANG.Diňe gowy hilli awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris, gowy paket bilen, konteýnerler ýa-da howa ekspress arkaly iberip bileris. Şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryny gözlemek üçin Euro LCV we FORD / ISUZU / JMC / GEELY / CHERY / Uly diwar / MG ätiýaçlyk şaýlary biznesi.Ahyrky ätiýaçlyk şaýlarynyň çözgütlerini hödürlemek.

pexels-sergey-meshkow-8478229

Her ýyl Şanhaýdaky “Automechanika Frankfurt” -a we Russiýa, Wýetnam, Türkiýe, Al Algerir Germaniýa we ş.m. ýaly beýleki daşary ýurtlara gatnaşýardyk.Everythinghli zady düşnükli we ygtybarly etmek üçin size baryp göreris we ýüzbe-ýüz gürleşeris.Wirusyň sebäbi onlaýn söwdasyna geçýäris, müşderiler onlaýn amallary geçirip, sargyt edip, töläp we iberiş tertibini kesgitläp, hyzmatdaşlygy has amatly we çalt edip bilerler.

0d17d503a53d8384bc9e8dfe54edfb4

Hyzmatdaşlygyň başlangyç döwründe, size zerur bolsa, tassyklamak üçin size nusgalary iberip bileris.Bazar ätiýaçlyk şaýlary barada aýdylanda bolsa, ýöriteleşdirilen önümleri öndürip bileris we iň ýokary hilli kepil geçip bileris.

2014-nji ýyldan bäri diňe 2 işgärimiz bar we şu wagta çenli 20-den gowrak işgärimiz bar, jemi 9 satuwymyz bar, hemmesi awtoulag ätiýaçlyk şaýlary boýunça hünärmen. Awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin 2000 sm töweregi ammarymyz bar, şeýle hem bölekleri ýygnamak hem baglydyr. Müşderiler sargyt edýärler.

JIANGXILICHANGAwtoulag ätiýaçlyk şaýlary kompaniýasy, awtoulag böleklerini satmak boýunça hünärmenler topary hökmünde innowasiýa, üznüksiz gowulaşmak, önümiň hiline berk talaplar bilen çalyşýarys, ösüş ýolunda bize ýoldaş bolarsyňyz, özara peýda görersiňiz, söwda hyzmatdaşlary bolarsyňyz we durmuş we siziň üçin iň uly söwda bahasyny dörediň.gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!