Hytaýyň awtoulag zapas şaýlary pudagynyň ösüş perspektiwasy we ugry boýunça derňew.

—— Ösüş tendensiýasy: awtoulag bazary esasy ösüş nokadyna öwrülýär

“Ulaglary we ýyldyrym böleklerini täzeden gurmak” syýasatynyň täsirinden biziň ýurdumyzyň awtoulag zapas şaýlary kompaniýalary köpden bäri tehnologiki çökgünlik krizisine duçar bolýarlar.Uly we kiçi göwrümli awtoulag zapas şaýlaryny üpjün edijileriň köpüsi bir önüm çyzygy, pes tehniki mazmuny we daşarky töwekgelçiliklere garşy durmak ukyby gowşak.Soňky ýyllarda çig malyň we zähmet çykdajylarynyň ýokarlanmagy awtoulag zapas şaýlary kompaniýalarynyň girdejileriniň üýtgemegine sebäp boldy.

“Awtoulag senagaty üçin orta we uzak möhletleýin ösüş meýilnamasy” halkara derejesinde bäsdeşlige ukyply bölekleri üpjün edijileri ösdürip ýetişdirmegiň we böleklerden başlap ulaglara çenli doly senagat ulgamyny döretmegiň zerurdygyny görkezýär.2020-nji ýyla çenli 100 milliard ýuandan gowrak göwrümli awtoulag zapas şaýlary toparlary dörediler;2025-nji ýyla çenli dünýäde ilkinji onluga girjek birnäçe awtoulag zapas şaýlary toparlary dörediler.
Geljekde syýasatymyzyň goldawy bilen ýurdumyzyň awtoulag zapas şaýlary kärhanalary kem-kemden tehniki derejesini we innowasiýa ukyplaryny ýokarlandyrar we esasy bölekleriň esasy tehnologiýasyny özleşdirer;Özbaşdak söwda markasy ulag kärhanalarynyň ösmegi bilen içerki bölek kärhanalary bazar paýyny kem-kemden giňelder, daşary ýurt maýasy ýa-da bilelikdäki kärhana markalarynyň paýy azalar;

Şol bir wagtyň özünde, biziň ýurdumyz 2025-nji ýylda dünýäniň iň gowy on awtoulag zapas şaýlary toparynda birnäçe awtoulag zapas şaýlaryny döretmegi maksat edinýär. Bu pudakda birleşmek artar we çeşmeler öňdebaryjy kompaniýalara jemlener;Awtoulag önümçiligi we satuw potensialyna ýetensoň, awtoulag bölekleri täze awtoulag goldawy pudagynda öser. Çäklendirilen we ägirt uly bazar awtoulag zapas şaýlary pudagynyň ösüş nokatlarynyň birine öwrüler.


Iş wagty: Iýun-20-2022