“Ford Territory” häzirki zaman maşgalalary üçin köp funksiýaly orta ululykdaky ulag.

“Ford Territory” häzirki zaman maşgalalary üçin köp funksiýaly orta ululykdaky ulag.Dürli görnüşli güýmenje usullaryna üns berýän sarp edijilere gönükdirilendir.Şäher maşgalalarynyň ýaşaýyş durmuşyna we zerurlyklaryna düşünmäge esaslanýar.Şol bir synpda 16-a golaý standart element we 28 sany öňdebaryjy konfigurasiýa elementi bar.Şol bir wagtyň özünde, dizaýn hili, amatly giňişlik, akylly tehnologiýa, howpsuzlyk öndürijiligi we ýangyç tygşytlylygy taýdan belli bir bäsdeşlik ukybyna eýe.

2019-njy ýylyň 22-nji ýanwarynda “Sina Sports” 20-nji ýyllyk baýrak gowşurylyş dabarasynda täze “Ford Territory” resmi taýdan işe girizildi.Täze awtoulag, bahasy 109,800-167,800 ýuana bolan 1.5T silindrli göni sanjym dwigateli bilen enjamlaşdyrylan jemi 6 modeli satuwa çykardy.“Ford Territory” ýanwar aýynda sekiz günlük satuwda 1400-den gowrak sargyt aldy.

wdqw

2019-njy ýylyň 25-nji awgustynda “Ford Territory” -niň arassa elektrik täze energiýa modeli “Territory EV” satuwa çykaryldy.Jemi iki model, statiki ýakasy we ýyldyz ýakasy işe girizildi.Subsidirlenen bahalar degişlilikde 182,800 ýuana we 206,800 ýuana boldy.Awtoulag ýangyç ulagyna esaslanýar we NEDC şertlerinde gezelenç aralygy 360 km.

2019-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda “Ford Territory” -niň täze 48V Zun ýakasy resmi taýdan satuwa çykaryldy, bahasy 154,800 ýuana.2019-njy ýyl modeli bilen deňeşdirilende, täze awtoulag goşmaça 48V hereketlendiriji bilen enjamlaşdyryldy we beýleki taraplary öňküligine galýar.

2019-njy ýylyň 4-nji dekabrynda “Ford Territory Cool Tech Edition” resmi taýdan işe girizildi we gollanma bahasy degişlilikde 154,800 ýuana we 168,800 ýuana deň bolup, esasan tehnologiýa esasly konfigurasiýalary kämilleşdirmäge gönükdirildi.

Üýtgedilen model hökmünde “Ford Territory S” has has kämilleşdirilen görnüşine goşmaça “Tencent” -iň TAI awtoulag akylly ulgamy bilen üpjün ediler.Kuwwat bölegi 1.5T turbo görnüşli hereketlendiriji bilen üpjün ediler we ýokarky modeli 48V ýeňil gibrid ulgam bilen üpjün ediler.Şol ýylyň 15-nji sentýabrynda, “Ford Territory EV” 179,800 ýuandan başlap, döwrebaplaşdyryldy we işe girizildi.Täze awtoulag batareýanyň howpsuzlygyny tehniki taýdan ýokarlandyrdy we CATL-dan 60,4 kWt uly göwrümli üç litiý batareýa bilen üpjün edildi, NEDC gezelenç aralygy 435km.


Iş wagty: Iýun-20-2022