Awtoulag geçirijisi bilen debriya between arasynda nähili baglanyşyk bar?

Geçiriji, dişli guty diýlip hem atlandyrylýar, ýangyç ulaglarynda umumy gurluşdyr.Motoryň tizligi 0-dan müňe çenli üýtgäp bilse-de, awtoulagyň belli bir sürüş garşylygyny ýeňip geçmek üçin iň amatly tizlige eýe.Bu tizlikde ýangyjyň sarp edilişi pes, çykyş güýji ýokary we uly tork.

Bu ýagdaýda tizligi üýtgetmegiň ýeke-täk usuly, geçirişe bil baglamakdyr.Geçiriş, esasan, hereketlendirijiniň tizligini üýtgetmän ulagyň tizligini üýtgedip biler ýaly, dişli gatnaşygy üýtgedip bilýän enjamdyr.

wsav

Debriyaj hem möhüm enjamdyr.Dwigatel bilen dişli gutynyň arasynda ýerleşýär, ol islendik wagt ikisiniň arasyndaky elektrik geçirijisini kesip bilýär, hereketlendirijiniň işe girizilip bilinjekdigini, awtoulagyň süýşürilip bilinjekdigini we hereketlendirijiniň tormozdan soň hem hereket edip biljekdigini üpjün edýär.

bfdb

Motoryň başlangyjy başlangyç hereketlendiriji bilen hereket edýär we başlangyç motoryň güýji gaty az.Debriyaj hereketlendiriji bilen geçirijiniň arasyndaky ýoly öňünden kesmese, başlangyç motor hereketlendirijini asla işledip bilmez.

Debriyaj, awtoulag süýşürilende hereketlendirijiniň güýjüni kesmeli, ýogsam üýtgeýän garşylyk aýratyn uly, asmak kyn we mehaniki gurluşa zeper ýetirmek aňsat bolan täsir uly.

Awtoulag saklananda, hereketlendiriji kadaly işleýär we debriya action hereketi zerur, ýogsam hereketlendiriji ulagyň tizligi ýaly 0 bolar we asla işläp bilmez.


Iş wagty: Iýun-20-2022